Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Landelijk ICT Beraad

Er zijn heel wat gemeentelijke problematieken worden jammer genoeg vaak onvoldoende gehoord op het landelijke niveau waardoor er onvoldoende rekening gehouden wordt met de positie van onze gemeenten. Daarnaast vloeit er ook geen eenduidige of consistente informatie naar gemeenten over landelijke ICT-ontwikkelingen (dat is enerzijds vanwege de grote hoeveelheid/verscheidenheid van de landelijke gremia en anderzijds verschil tussen gemeenten in kennispositie). Om dit weg te werken moeten we natuurlijk onze noden en wensen zoveel als mogelijk op elkaar afstemmen om deze op landelijk niveau te verwoorden.

Randvoorwaarden/kritische succesfactoren:

 1. Capaciteit (kwantiteit) gemeente nemen actief deel in regio-overleggen
 2. Capaciteit om iemand uit regio af te vaardigen naar landelijk overleg (bestuurlijke ambtelijke legitimatie)
 3. Kunde (kwaliteit) moet op verschillende niveaus aanwezig zijn
 4. Aansluiten bij kennisniveau gemeenten
 5. Ambtelijke capaciteit voor secretariaat
 6. Vanuit vakmanschap van belang zijn / gezag inbrengen via de vertegenwoordiging
 7. Weten wat er in je regio leeft en speelt (en dus geen “eigen” individueel geluid inbrengen maar het geluid namens de regio)

Wat doen we?

 1. Gemeentelijke knelpunten delen in relatie tot strategisch beleid landelijk beleid ("kennisuitwisseling van beneden naar boven")
 2. Landelijk beleid “vertalen” naar gemeenten ("kennisuitwisseling van boven naar beneden")
 3. Kennisoverdracht van strategische landelijk naar tactisch/operationele uitvoering bij gemeenten ("verzorgen van presentaties, workshops e.d. in regio)
 4. En helder zo eenduidig mogelijk gemeentelijk standpunt formuleren ("met één mond spreken")